nhấn

yêu cầu công nhận báo chí
Sự công nhận sẽ chỉ được cấp cho những đại diện trung thực của giới truyền thông, những người sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về sự trung thực của họ (thẻ AIPS, thẻ chuyên môn quốc gia hoặc giấy phép khác) trước khi nhận được thông tin xác thực của họ.

Việc các nhà báo không chuyên thường yêu cầu được truyền thông công nhận là điều thường xảy ra. Do không gian làm việc chuyên nghiệp thường bị hạn chế về mặt địa điểm nên giới truyền thông làm việc cho các cơ quan lớn, cơ quan truyền thông quan trọng của quốc gia sẽ luôn được ưu tiên.

FIE sẽ quyết định cấp hoặc từ chối công nhận phương tiện truyền thông.